Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /www/doc/www.gurmaniaband.cz/www/wp-content/themes/themify-music/themify/themify-utils.php on line 1228
Všeobecné podmínky | GURMANIA BAND - kapela na plesy, firemní párty, hudba na svatby

Všeobecné podmínky

A. PŘEDMĚT OBCHODNÍCH PODMÍNEK

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky společnosti GURMANIA BAND, se sídlem Družstevní, Nehvizdy 250 81, IČ: 05473951, DIČ: CZ7507191406, zapsané v obchodním rejstříku vedeném na FÚ Stará Boleslav-Brandýs nad Labem, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě objednávky (dále jen „Objednávka“) uzavírané mezi Dodavatelem a Zákazníkem.
 2. Po uzavření smluvního vztahu, přijetí nebo akceptaci objednávky jsou tyto obchodní podmínky závazné.

II. Rozsah platnosti

Obchodní podmínky platí v aktuálním znění, na které odkazuje Potvrzení přijaté objednávky vydané Dodavatelem, nebo které jsou jeho přílohou.

B. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

I. Vymezení pojmů

 1. Smluvní strany jsou společně Zákazník a Dodavatel.
 2. Dodávka je dodání služby Dodavatelem
 3. Služba je činnost poskytovaná Zákazníkovi ze strany Dodavatele na základě Objednávky. Tato činnost tvoří umělecký výkon spočívající v hudebním vystoupení.
 4. Objednávka je dokument, musí být doručen Dodavateli a to osobně, poštou nebo elektronickou poštou.
 5. Objednávky vyřizované pouze telefonicky či ústně nemůže dodavatel považovat za závazné. Objednávka obsahuje mimo jiné: identifikační údaje obou zúčastněných stran, datum vystavení objednávky, označení zboží, jeho množství, cenu, termín dodání, odkaz na cenovou nabídku, pokud byla vystavena. Ke každé Objednávce náleží Potvrzení objednávky.
 6. Potvrzení objednávky je dokument vystavený Dodavatelem na základě přijaté Objednávky od Zákazníka. Potvrzení objednávky je doklad o akceptaci přijaté Objednávky. Všechny údaje zde uvedené (typ zboží, množství, cena, termín dodání…) jsou závazné.
 7. Vyšší moc je taková mimořádná a neodvratitelná událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření Objednávky (smlouvy) a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z uzavřené Objednávky (smlouvy). Takové události jsou např. války, revoluce, požáry, záplavy, jiné působení živlů, epidemie, karantény, dopravní embarga, generální stávky. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany Dodavatele. Vyšší mocí není selhání subdodavatele, pokud by nenastalo z důvodů výše uvedených.

II. Plnění služeb

 1. Rozsah, místo a čas plnění služeb vyplývá z přijaté Objednávky resp. z Potvrzení objednávky.

C. OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Ke každé přijaté Objednávce je Dodavatel povinen do 10 pracovních dnů od jejího přijetí vystavit Potvrzení objednávky, nebo sdělit Zákazníkovi, že přijatou objednávku odmítá.
 2. Potvrzení či zamítnutí Objednávky musí doručit písemně (elektronicky či poštou).
 3. Pro splnění sjednaných služeb platí termíny uvedené v Potvrzení objednávky, přičemž Dodavatel se snaží všemi prostředky vyhovět požadovaným termínům na Objednávce od Zákazníka.
 4. Ve zvláštních případech může dojít k posunutí termínu (ve smyslu jak dříve tak i později oproti původně dohodnutému termínu). Toto je však možné pouze po vzájemné dohodě obou Smluvních stran. Dodavatel pak vždy požaduje od Zákazníka tuto změnu opravit na původní Objednávce a zasílá poté i nové Potvrzení objednávky.
 5. Výjimkou v dodání služeb v Dodavatelem potvrzeném termínu může být i situace popsaná v tomto článku odst. 4 nebo působení vyšší moci.
 6. Přijatá Objednávka je závazná pro obě smluvní strany, včetně všech dohodnutých termínů a cen.

I. Cena

 1. Zákazník se zavazuje zaplatit Dodavateli cenu za služby sjednanou na základě cenové Nabídky od Dodavatele. Tuto cenu uvádí Zákazník v Objednávce a Dodavatel ji potvrzuje v Potvrzení objednávky. Cena může být Zákazníkem uvedena bez příplatků jako je např. cestovní náklady, zprostředkovatelské služby, pronájem zvukové a světelné techniky. V takovém případě Zákazník zaplatí za tyto služby mimo dohodnutou cenu v Objednávce.
 2. Dodavatel je plátce DPH

II. Vystavení daňových dokladů

 1. Dodavatel je povinen po dodání služeb, za splnění podmínek vyplývajících z těchto Obchodních podmínek nebo Objednávky a ve lhůtě stanoveném zákonem, vystavit pro Zákazníka k zaplacení ceny za plnění daňový doklad a tento mu doručit do jeho sídla, není-li v Objednávce uvedeno jinak.
 2. je oprávněn vystavit Zákazníkovi účetní doklad na zálohovou platbu předem za služby. Pokud Dodavatel využije této možnosti, je tato forma úhrady za služby vždy.

III. Splatnost ceny

 1. Sjednaná cena za služby je splatná do 14 dnů ode dne vystavení daňového dokladu, pokud není dohodnuto jinak. Termín splatnosti je uveden na samotném daňovém dokladu. Služby se považují za zaplacené dnem připsání příslušné částky na účet Dodavatele.
 2. V případě prodlení se zaplacením ceny za služby je Zákazník povinen zaplatit Dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den z prodlení.
 3. Zálohová platba předem za služby je splatná do 14 dnů ode dne vystavení účetního dokladu, pokud není dohodnuto jinak.
 4. V případě prodlení se zaplacením ceny za služby je Zákazník povinen zaplatit Dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den z prodlení.
 5. Odstoupení od Objednávky je Smluvní strana, která odstupuje od Objednávky povinna oznámit druhé Smluvní straně a to písemnou formou. Oznámení musí být doručeno druhé Smluvní straně do jejího sídla nebo na jinou adresu uvedenou v kontaktních údajích této Smluvní strany.
 6. Odstoupení od Objednávky je Smluvní strana, která odstupuje od Objednávky povinna uhradit storno poplatek a to 50% z celkové dohodnuté Ceny.

IV. Právní vztahy

 1. Právní vztahy vyplývající z Objednávky, ať jsou Objednávkou přímo upravené nebo neupravené, se řídí zákony České Republiky a Smluvní strany se zavazují je takto interpretovat.
 2. Právní vztahy vyplývající z Objednávek se řídí dále těmito Obchodními podmínkami.
 3. V případě, kdy by se Objednávka dostala do rozporu s Obchodními podmínkami, mají přednost ujednání, která jsou obsahem Objednávky.
 4. Spory vzniklé z Objednávky se Smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou na úrovni statutárních orgánů, a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.

V. Změny Objednávky a ukončení smluvního vztahu

 1. Jakékoliv změny návrhu Objednávky provedené druhou Smluvní stranou jsou novým návrhem Objednávky
 2. Objednávku lze měnit pouze písemně.
 3. Smluvní vztah zaniká uplynutím doby, na kterou byl sjednán, výpovědí, odstoupením od Objednávky (smlouvy), dohodou Smluvních stran, zánikem právnické osoby bez právního nástupce
 4. Skutečnost, že došlo k ukončení smluvního vztahu, nezbavuje Smluvní strany odpovědnosti za zaplacení smluvních pokut nebo náhrad škod vzniklých v době účinnosti Objednávky

VI. Společná a závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 15.6.2015